Vedtægter

Vedtægter for HBL


§1  Navn og hjemsted

Bådelaugets navn er: Hvidovre Bådelaug

Lodsvej 80A

2650 Hvidovre

Bådelaugets postadresse er den til en hver tid siddende formands adresse.

Bådelaugets stander er rød med hvid kant og hvide bogstaver


§2 Formål:

Bådelauget har til formål

a: at holde såvel hus,værkstedsbygning og broanlæg i forsvarlig stand.

b: at medvirke til højnelse af søsportens idealer for godt sømandsskab.

c: at medvirke til og fremme sammenholdet mellem medlemmerne.

d: at sikre bådenes vinteropbevaring


§3 Hæftelse

Bådelauget hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til en hver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§4  Bådelauget består af:


1. Det er en forudsætning for at bliveoptaget i Hvidovre Bådelaug at ansøgere har folkeregisteradresse i Hvidovre Kommune.

2. Som A.medlemmer kan optages personer med egen båd som ikke er længere end 24 fod og en maksimal bredde på 2,7 meter.

3. Medlemmer som disponerer over fast bøjeplads og/eller havneplads i anden tilsvarende forening kan ikke tildeles bådeplads i Hvidovre Bådelaug.

4. Der kan kun optages nye medlemmer i Hvidovre Bådelaug når der er ledige bøjepladser

5. I tilfælde af, at personer der ønsker medlemskab og bådeplads i Hvidovre Bådelaug,men hvor der ikke er ledige bøjepladser, er det muligt at blive opskrevet på venteliste til medlemskab.Nyemedlemskaber tilbydes i forhold til ancinitet på ventelisten. der er tilknyttet et årligt gebyr for at stå på venteliste til medlemskab. Gebyret fastsættes på generalforsamlingen.

6. Eksisterende medlemmer af Hvidovre Bådelaug, der i en periode ikke disponerer over egen båd eller af andre årsager i perioder ikke længere ønsker at disponere over bøjeplads, kan fortsat oppebære medlemskab af Hvidovre Bådelaug

7. Medlemmer der fraflytter Hvidovre Kommune kan ikke opretholde medlemskab af Hvidovre Bådelaug eller tildeles bådeplads, med mindre bestyrelsen efter skriftlig ansøg har tildelt dispensation.

8. Det påhviler ethvert medlem skriftligt at orientere foreningens kasserer, såfremt der sker adresseændring. Ved undladelse kan dette medføre fortabelse af medlemskabet.

9. Overdragelse af medlemskab må kun finde sted til nærmeste pårørende-ægtefælle, samlever eller børn- såfremt de har folkeregisteradresse i Hvidovre Kommune-

10. Ethvert medlem er forpligtet til at meddele bestyrelsen, når vedkommende har solgt sin båd.


§5 Tildeling af bøjeplads


1.Tildeling af bøjeplads sker hvert år i marts måned af bestyrelsen

2 Prisen for bøjeplads fastsættes af generalforsamlingen

3. Tildeling af bøjeplads kan kun ske til medlemmer der kan fremvise dokumentation for betalt ansvarsforsikring på båden samt dokumentation for at man er bosiddende i Hvidovre Kommune.

4. For at der ti stadighed kan holdes effektiv kontrol med de i bådelauget hjemmehørende fartøjer, skal enhver båd uanset størelse og type, være forsynet med bådelaugets bogstaver, HBL og medlemsnummer.

5. Medlemmer der tidligere skriftligt har modtaget påbud i forhold til overtrædelse af bådelaugets vedtægter §5,4 skal fremvise billededokumentation for påsat HBL nummer før der kan tildeles bøjeplads.

6. Alle bådeejere har pligt til nøje at følge fortøjningsanvisningen.Såfremt et fartøjs fortøjning ikke er i forsvarlig stand kan bådelauget efter en påtale foranledige denne udskiftet på ejerens regning.Påtales overtrædelse af fortøjningsanvisningen, er det medlemmets pligt at efterleve disse, og informere bestyrelsen når dette er sket.

7. Medlemmer der skriftligt har modtaget 3 påtaler i forhold til overtrædelse af Bådelaugets vedtægter §5.6 i løbet af en sæson, kan ikke tildeles bøjeplads i den efterfølgende sæson.

8.Tildeling af bøjepladser er ikke mulig for medlemmer med restance til Hvidovre Bådelaug

9. Ønsker et medlem i en periode ikke bøjeplads, skal dette straks meddeles bestyrelsen

10.Tildeling af bøjepladser sker med fortrinsret til medlemmer der sidste sæsonrådede over bøjeplads. Sekundært til medlemmer der tidligere har disponeret over fast bøjeplads, men i maksimalt 2 sæsoner ikke har rådet over en bøjeplads,og som har meddelt bestyrelsen de igen ønsker bøjeplads. Tertiært til medlemmer der efter mere end to sæsoner uden bøjeplads,har meddelt bestyrelsen at de igen ønsker bøjeplads.

11. I det omfang der ikke er ledige bøjepladser til at efterkomme alle medlemmers ønsker, vil tildeling inden for de enkelte tildelingskategorier ske med fortrinsret for anciennitet.

12. Bestyrelsen vil tilstræbe kontinuitet i forhold til tildeling af bøjepladsen, men har ret til at foretage omplacering hvis dette kan skabe bedre plads ved broen eller hvor andre forhold taler for det.

13.Indbyrdes bytning af pladser medlemmerne imellem er ikke tilladt uden bestyrelsens godkendelse

14.De tildelte bådepladser må ikke anvendes erhvervsmæssigt.

15.Fremleje af bådplads er ikke tilladt.

16.Såfremt et medlem ikke har fået sin båd i vandet inden 1. Juni eller givet bestyrelsen skriftlig meddelelse om andet tidspunkt for søsætning disponerer bestyrelsen frit over pladsen.

17.Pladser som frigives til bestyrelsens disposition jf.§5.16 betegnes som sommerplads, og tilbydes primært personer på venteliste til medlemskab,sekundært andre interesserede medbopæl i Hvidovre Kommune, tetiært andre interesserede.Generalforsamlingen fastsætter leje for sommerpladser. Tildeling sf sommerpladser giver ikke fortrinsret for medlemskab.


§6 Pligtarbejde

1.Det påhviler ethvert medlem at udføre pligtarbejde efter broudvalget og bestyrelsens anvisninger med påbegyndelse i Marts og November måned. Der indkaldes med minimum 3 ugers varsel

2.Udebliver et medlem fra pligtarbejde pålægges der medlemmet en bod, hvis størrelse er fastsat af generalforsamlingen. Boden opkræves ved pligtarbejdets ophør til betaling inden for 3 uger.


§7 Generalforsamling

1.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Kun medlemmer har stemmeret. Personer der står på venteliste til medlemskab inviteres til at overvære generalforsamlingen.

2. Skriftlig indkaldelse til ordinær generalforsamling indkaldes med 30 dages varsel

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt girokort til kontingentbetaling og indkaldelse til pligtarbejde.

3.Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen anser det for påkrævet eller når mindst 2/3 af medlemmerne forlanger det.

5.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske efter samme regler som til en ordinær generalforsamling.

6.Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

7.Generalforsamlingen er Hvidovre Bådelaugs højeste myndighed.

8.Beslutninger vedtaget på en generalforsamling kan ikke ankes til anden instans.


§8 Dagsorden for ordinær generalforsamling                                                                                               


Dagsorden skal altid indeholde følgende punkter:

  1: Valg af dirigent.

  2: Formandens beretning.

  3: Det reviderede regnskab forelagt af kasseren.

  4: Fastsættelse af kontingent, og indskud

  5: Indkomne forslag.

  6: Valg af formand.

  7: Valg af kasserer.

  8: Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.

  9: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

10: Valg af 2 revisorer. og 1 revisorsuppleant.

11: Valg af broudvalgsformand.

12: Valg af mindst 5 broudvalgsmedlemmer.

13: Valg af medlemmer til øvrige udvalg.

14: Eventuelt.


§ 8 A Valg af bestyrelse

1: Til bestyrelsen vælger den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne,formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer,2 suppleanter.

2:Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

3:Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmervælges i ulige år.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

4:Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år.


§ 8 B Valg af revisor:

1:Valg af 2 revisorer

2:Revisorer vælges for 2 år ad gangen med valg af 1 revisor hvert andet år.

3:revisorsuppleanter vælget hvert år.


§ 8 C Valg af broudvalg:

1:Til broudvalget vælger den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne en formand og mindst 5 broudvalgsmedlemmer.

2:Formand og minimum 2 udvalgsmedlemmer vælges i lige år. Øvrige medlemmer vælges i ulige år.


§ 9 Bestyrelse:

1: Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær umiddelbart efter valget.Resultater heraf meddeles medlemmerne hurtigst muligt.

2: Bestyrelsen består herefter af 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 ordinære medlemmer.

3: De nyvalgte bestyrelsesmedlemmers funkutionsperiode begynder umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse.

4: Afgår et bestyrelsesmedlem i løbet af valgperioden indtræder en suppleant og bestyrelsen konstiuerer sig på ny.

5:Afgår formanden i løbet af valgperioden indtræder næstformanden i dennes sted.

6:Bestyrelsen skal i løbet af valgperioden afholde mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder og iøvrigt afholde møde. når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

7:Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede. Alleafgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller ved hans fravær , næstformandens stemme afgørende.

8:Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder samt over generalforsamlingsmøder.

9:Udebliver et medlem fra 2 på hinanden følgende møder uden afbud, indtræder suppleanten.

10:Ændringer i bestyrelsens sammensætning skal meddeles medlemmerne hurtigst muligt.


§10 Regnskab:

1: Kasseren fører regnskab over bådelaugets indtægter og udgifter. Regnskabet skal revideres umiddelbart før en generalforsamling. Revisorerne har ret til at revidere regnskabet på ethvert rimeligt tidspunkt-med eller uden varsel.

2:Bådelaugets regnskab løber fra d. 1/11-31/10. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

3:Bådelaugets pengemidler anbringes bedst muligt i pengeinstitut.


§ 11 Forhandlinger:

Bestyrelsen repræsenterer bådelauget og forhandler med de myndigheder, hvorunder bådelauget sorterer ligesom bestyrelsen varetager bådelaugets interesser af arbejdsmæssigt art.


§12 Kontingent og indskud:

1: Kontingent, pris for bøjeplads,ventelistegebyr,og indskud fastsættes på den ordinære generalforsamling.

2:Alle medlemmer betaler kontingent for foreningens regnskabsår.

3:nye medlemmer skal betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent og indskud.

4:Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller eksklusion.

5:Kontingent og indskud betales ved indmeldelsen.

6:Girikort udsendes senest d. 1/9. Kontingent skal være betalt senest d. 1/10, jf.§ 12 stk.2.

7:Betaler et medlem ikke sendes rykkerskrivelse anbefalet med 8 dages frist. Rykkergebyrfastsættes af bestyrelsen.                                                     

8:Hvis et medlem i sidste sæson har rådet over en bøjeplads, og ikke har orienteret bestyrelsen om at medlemmet ikke længere ønsker en bøjeplads , opkræves der ved kontingentbetaling også betaling for den kommende sæson.Medlemmet kan dog ikke disponere over denne, hvis betingelserne i §5 ikke er opfyldt.


§13 Ophør af medlemskab:

1:Udmeldelseaf bådelauget skal ske skriftligt til kasseren.

2:Ved udmeldelse skal nøgle afleveres. Ved aflevering af nøgle udbetales depositum.


§14 Eksklusion:

1:Skylder et medlem kontingent ud over 1.november, betragtes vedkommende som udmeldt.

2:Et medlem, der groft overtræder bådelaugets vedtægter eller sætter sig ud over reglerne for almindelig velanstændighed, kan ekskluderes efter bestyrelsens skøn, eller efter skriftlig motiveret anmodning fra et eller flere medlemmer, når mindst 5 medlemmer af den fuldtallige bestyrelse stemmer herfor.

3:Et ekskluderet medlem kan forelægge sagen på en ekstraordinær generalforsamling.


§15 Lovændringer:

 1:Forslag til ændringer af bådelaugets love kan kun stilles til bestyrelsen og senest 3 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag skal enten være påført som punkt på dagsordenen ved udsendelsen af dagsordenen eller separat fremsendes til medlemmerne. For vedtagelse af lovændringer kræves at mindst 2/3 de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget Såfremt der på generalforsamlingen fremkommer andre forslag til vedtægtsændringer end de med indkaldelsen fremsendte forslag, drøftes disse, men kan først vedtages på en ekstraordinær generalforsamling eller på den årlige generalforsamling.

2:Forslag til bådelaugets opløsning kan kun stilles til bestyrelsen eller på generalforsamlingen.For opløsning af bådelauget kræves, at der ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen afgives mindst 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer for forslaget.

3:Ved opløsning af bådelauget skal dets midler være at anbringe på den måde den sidste generalforsamling måtte vedtage.


§16 I det omfang anførte Hvidovre Bådelaugs vedtægter ikke tilsiger andet, så gælder Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne gælder for lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Havnemyndigheden i Hvidovre Bådelaug er repræsenteret ved bestyrelsens formand. Kontaktinformation, navn og billeder er opslået i havnen. Havnemyndigheden er uniformeret med kasket i tjenestetiden. Havnemyndigheden kan træffes på telefon eller i forbindelse medbestyrelsesmøderne


§17 Elektronisk kommunikation

1. HBL anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med medlemmerne.

 

2. Indkaldelse til pligtarbejde, generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk veed brug af e-mail.

 

3. Det er medlemmernes ansvar at oplyse en korrekt og opdateret e-mail adresse. Bestyrelsen kan efter konkret ansøgning vælge at dispensere for kravet om brugen af elektronisk dokumentudveksling og elektronisk postGenveje til viden om HBL