Generalforsamling 2014

Referat af HBLs Generalforsamling den  20. november- 2014


Punkt 1: Valg af dirigent

Henning Hansen blev valgt til dirigent

Henning Hansen erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.


Punkt 2: Formandens Beretning

Ved Leon.


Jeg vil gerne indlede bestyrelsens beretning for 2014 med at, bede forsamlingen rejse sig op, og mindes og ære følgende af vores afdøde medlemmer:

Siden sidste generalforsamling har vi mistet følgende af vores afholdte medlemmer:

Søren G Larsen – Christian Brohammer – Bent Pedersen

Æret være deres minde – Tak!

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling arbejdet med den daglige drift af HBL, godt støttet op af mange frivillige kræfter.

Vi har som aftalt på sidste generalforsamling foretaget investering af nyt spil, samt et forsøg med en ”Mågeskræmmer” sidst nævnte endte med at flyve væk, men vi afventer med indkøb af ny til foråret.

Der er siden sidste generalforsamling blevet etableret alarm i Klubhus og værksted, det fungere nu fint efter lidt indkørings problemer, man glemte at slå alarmen fra inden man gik ind

Vi har også i år fejret HBL’s 40-årg jubilæum med en velbesøgt fest, i teltet som blev rejst den 23. august

De af jer som deltog, vil sikker give mig ret, når jeg siger det var en kæmpe succes, dejlig musik og mad støttet op af en fantastisk musikker og et veloplagt og festligt publikum.

Ved 40-års jubilæet havde vi inviteret Bogmester Helle Adelborg og ægtefælle, Borgmesteren holdt en fin tale.

Ved samme anledning blev følgende medlemmer udnævnt som æresmedlemmer af HBL: Damerne først : Anni Bjerg for hendes mangeårige arbejde for HBL som kasserer – Bruno Zeidler og Ingolf Christiansen, som har været med fra starten og tidligere også har været aktive i tidligere bestyrelsesarbejde – de fik alle overrakt diplom og jeg syntes at de også i aften godt kan tåle en bifald.


Erik Jørgen repræsentant for Gråsælerne hold også en fin tale og overrakt på vegne af Gråsælerne et flot trofæ af en Skrue indgraveret HBL 40-år Jubilæum, se lige en gang her!...... er den ikke flot.

HBL har desværre også i denne sæson oplevet tyveri, mig bekendt et det dog begrænset til et par mindre motorer, her sidst på året gik det så udover os igen…..

Denne gang blev 2 stk. 4-hjulede arbejdes træk vogne og motoren til rammeslaget stjålet, efter at have haft en artikel i Hvidovre Avis om tyveriet blev jeg kontaktet af en unavngiven person, som fortalte at han havde oplysninger om hvor vores stjålne effekter var henne, men ville ikke anvise stedet før han fik en betydelig dusør på DKK 5000,- - Hvilket vi i bestyrelsen drøftede og besluttede, at vi ikke ville ligge under for noget så udansk – Sagen er samtidig anmeldt til Politiet – telefon nummeret som personen ringede fra viste sig, at været et ikke sporbart nummer fra et taletidskort, som oftest benyttes af kriminelle.

Hvidovre Avis har bragt 2 artikler herom

Generalforsamlingen i Sydhavnsklubberne den 6. november – formanden havde meddelt sin afgang og mødte ikke op og aflagde beretning for Sydhavnsklubbernes arbejde i den forgangne periode, men de har heller ikke afholdt et eneste bestyrelsesmøde – Otto Nannberg blev genvalgt til bestyrelsen og vores tidligere formand Jørgen Spang blev valgt til formand – Sydhavnsklubbernes største arbejdes opgave er at

Få slusevagterne til at funger optimal og forhandle med By & Havn

Apropos Slusevagter, der blev udmeldt en dato 25. januar 2015 for årets slusefrokost, som tak til dem som har deltager i slusevagterne – Jeg vil gerne opfordre medlemmer som kunne tænke sig at kommer med i slusevagterne til, at melde sig.

På denne general forsamling kommer vi senere til et punkt valg af festudvalg, og jeg vil allerede nu bede medlemmerne her i forsamlinger om at overveje om de ikke kunne bidrage til der bliver et festudvalg, ellers ser bestyrelsen sig ikke i stand til at fastholde vores traditioner med standerhejsning, sommerfest, standerstrygning og julefrokost.

Bestyrelsen efterlyser også gode ideer til aktiviteter i klubhuset i vinterperiode for at styrke sammenholdet i HBL – Der har tidligere været arrangeret sy aften, hvor der blev repareret og syet nye ruser og garn.

Har i for øvrigt bemærket vores nye flotte hjemmeside, som bestyres af Jakob Kjellberg, der ligge også referat fra bestyrelsesmøderne, som i sikkert husker besluttede vi på sidste års generalforsamling at vi skulle have ny hjemmeside, således at bestyrelsen selv kunne foretager rettelser/nyheder på hjemmesiden.

Som i de tidligere år har vi haft en del arbejdet med fortøj ringer og manglende HBL, numre – lige som 2 både har været gået ned på grund af manglende tilsyn – og så var det endda gengangere begge både

Til sidst vil jeg gerne udbringe en stor tak, til dem som i det daglige får tingene til at glide i HBL

Og takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde – Vi glæder os til (hvis vi får lov)til at forsætte arbejdet for HBL og dets fremtidige eksistens


Der var ikke nogle bemærkninger til formandens beretning.


Punkt 3: Reviderede regnskab.

Anni Berg gennemgik regnskabet.

Der var ingen spørgsmål til regnskab.


Punkt 4: Fastsættes af kontingent og indskud.

Kontingent og indskud blev fastsat uændret for 2015.


Punkt 5: Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag – da bestyrelsen trak forslag til vedtægtsændringer pga. af uklarhed om varsling.


Punkt 6 & 7: Valg til bestyrelsen.

Der var genvalg til formand Leon Tilgaard, og genvalg  af bestyrelsesmedlemmerne Benny  Røssum og Alex Jørgensen.


Punkt:   8 : Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

Der var genvalg af Johnny Holt og Henrik Andreasen


Punkt 9 : Valg af 1Revisor og 1 revisor suppleant.

Erik Fenger blev genvalgt  som revisor, og Ingolf Christiansen blev nyvalgt som revisor suppleant.


Punkt  10: Valg af Broudvalg .

Genvalg til Palle Jørgensen og Johnny Holt, og nyvalg af Rudolf Straarup til broudvalgs formand.


Punkt 11: Valg af festudvalg:

Og Her blev følgende valgt: Ellen Jensen, Bruno Zeidler, Ulla Lund Zeidler og Anette Holt.

Evt. Det blev forslået at af Henning, at de der gerne vil bruge elektronisk kommunikation sender en mail til Anni. Dette blev taget til efterretning.Referent :   Jakob Kjellberg                                                                        Dirigent: Henning HansenGenveje til viden om HBL