Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling den 23. november 2016


1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Det reviderede regnskab forelagt af kassereren

4.Fastsættelse af kontingent og indskud

5.Indkomne forslag

6.Valg af formand – Leon Tilgaard, villig til genvalg

7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Benny Røssum, Johnny Holt, villige til genvalg

8.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, Rudolf Straarup, Henrik Andreasen villige til genvalg 

9.Valg af Revisor Erik Fenger og 1 revisorsuppleant Ingolf Christiansen villige til genvalg

10.Valg af 1 Broudvalgsformand, Rudolf Staarup og broudvalgsformand Palle Jørgensen, Jan Andersen – villige til genvalg.

11.Valg til øvrige udvalg, Bruno Zeider, Ulla Zeider, Ikke villige til genvalg, Anette Holt & Ellen Jensen villige til genvalg.

12.Evt. 


Ad 1: Valg af dirigent

Henning Hansen blev enstemmigt valgt

Henning Hansen erklærende at indkaldelsen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.


Ad 2: Formandens beretning

Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig op for sammen med mig at mindes vores medlem Inger Søndergaard, tidligere medlem af bestyrelsen, som afgik ved døden denne sommer i en alt for tidlig alder – Æret være Ingers minde – Tak!

Vi har i år valgt en kort beretning, da der ikke har været de store udslag i årets løb.

Vi har afviklet de traditionelle arrangementer i årets løb, og bestyrelsen glæder sig over den store deltagelse fra vore engagerede medlemmer!

Af hensyn til nye medlemmer vil jeg kort opridse arrangementerne i det forgangne år


-Standerhejsning i foråret hvor vi mødes i HBL huset og får Øl/Vand

samt pølser forberedt af vores aktive festudvalg.

-

-Sommerfesten med medbragt mad, og her hygger vi med Grill.

-

-Standerstrygning - igen mødes vi i HBL huset til øl/vand/pølser.

-

-Og så selvfølgelig vores årlige generalforsamling, hvor vi spiser et par

stykker smørrebrød efter beretningen og valg til bestyrelse og øvrige udvalg.

-

-Derudover har Gråsælerne deres månedlige frokoster og andre sociale arrangementer.

Vi har i år foretaget nogle mindre investeringer, bl.a. en ny 6 HK Tohatsu påhængs- motor til vores klubbåd, samt en motoriseret multimaskine som kan klippe hæk, beskære grene og fungere som trimmer.

På grund af tilbagevendende problemer med indbrud har det været nødvendigt at udskifte begge porte på broen i løbet af sommeren, da de blev totalt ødelagt. Og der er desværre igen i år blevet stjålet påhængsmotorer fra medlemmerne.

Ellers fornemmer vi et godt klima i Hvidovre Bådelaug og en god og venlige tone iblandt medlemmerne, hvilket er medvirkende til, vi alle befinder os godt.

Dejligt at se hvordan, man kan hjælpe hinanden med forskellige kompetencer.

Sejlsæsonen i år blev påvirket af driftstop på Slusen fra 10. juli og frem til ultimo september. By & Havn har lovet at foretage et tjek på Nordre port i løbet af det tidlige forår, så vi ikke kommer i en lignende situation næste år.

Der afholdes generalforsamling i Sydhavns Klubberne torsdag 24. november kl. 19:00. Bestyrelsen er desværre forhindret i at deltage. Der er ikke noget væsentligt på dagsordenen, udover vores årlige Slusefrokost for slusevagterne og etablering af en skydebro til cyklister, så de kan passere Slusen, uden at skulle kører ned af slisken.

Ny havnefoged i Hvidovre Havn. Ser ud til, at der er kommet orden på havnen!

De foregående år har vi drøftet manglende HBL nr. og dårlige/forkerte fortøjninger, men til alles ros har det ikke været det store problem i år.

Der lægges rigtig mange timers frivilligt arbejde i den daglige drift fra både medlemmernes og bestyrelsens side, som gør, at vi kan køre så fornuftigt, som vi gør.

Vi kommer ud af 2016 med et lille overskud på driften, men det vil kassereren fortælle nærmere om i forbindelse med aflægning af regnskab og budget.

Pligtarbejdet i efteråret blev hurtig klaret, og måske skulle vi overveje at indkalde mindre hold i efteråret og spare kræfterne til forårs- og evt. sommerhold, hvor der er flere opgaver, der skal løses.

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor og dybfølt tak til alle vores medlemmer og deres engagement og en kæmpe tak til min bestyrelse som alle bidrager til et godt samarbejde.

Husk Bankospil i HBL 10.12.2016 - tilmelding kan ske til Mogens.

Med disse ord vil jeg overgive bestyrelses beretning til generalforsamlingens drøftelse.


Drøftelse

Brian: Synes vi gik lidt hurtig over fortøjning, der blev opfordret til bedre opfølgning

Formanden: Synes ikke der havde været så mange sedler, men vi vil se efter næste år


Beretningen blev taget til efterretning.


Ad 3: Det reviderede regnskab forelagt af kassereren

Annie Fremlagde regnskabet

 

Noter til regnskabet:

Note 1: Der er 9 E, 20 B , 74 A medlemmer der har betalt kontingent

             for året 2017- 6 nye A-medlemmer, 16 sommerpladser og

             så er der 6 som har betalt bøder.

Note 2 : Forsikringer kr.5.363,00,.

              Sydhavnsklubberne Kr.1.100,00,. Tlf.+ Honorar kr.3.000,00.         

Note 3:  Der har været 6 arrangementer.


Note 4:  El kr.26.762,00( 2015 kr.6.415,00), Tømning toilettank kr.6.866,00, Leje skure kr.

             - 1.800,00,Motor kr.7.650,00,Salg af motor kr.-1.500,00, 6 bænkesæt kr.14.553,00,

             Rep.låse kr. 1.562,00,renovation kr. 2.736,00,matr.porte kr. 1.500.00,

              Hækkeklipper kr. 1.000,00.


Drøftelse

Jann: Spurgte om hvordan indtægter fra salg af motoren og lejeindtægter fra skuerne var konteret som negative udgifter i steder for indtægter. Annie svarede, at det skyldes at revisoren havde ønsket det på den måde.


Regnskabet blev godkendt


Ad 4: Fastsættelse af kontingent

Uforandret næste år


Ad 5: Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag


Ad 6: Valg af formand – Leon Tilgaard, villig til genvalg

Leon Genvalgt


Ad 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Benny Røssum, Johnny Holt, villig til genvalg

Benny Røssum og  Johnny Holt blev begge genvalgt


Ad 8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, Rudolf Straarup, Henrik Andreasen villige til genvalg 

Rudolf Straarup, Henrik Andreasen blev begge genvalgt


Ad 9: Valg af Revisor Erik Fenger og 1 revisorsuppleant Ingolf Christiansen villig til genvalg

Revisor Erik Fenger og 1 revisorsuppleant Ingolf Christiansen blev begge genvalgt


Ad 9: Valg af 1 Broudvalgsformand, Rudolf Staarup og broudvalgsformand Palle Skov, Jan Andersen – villig til genvalg.

Rudolf Staarup Palle Skov, Jan Andersen – alle genvalgt.


Ad 10: Valg til øvrige udvalg, Bruno Zeider, Ulla Zeider, Ikke villig til genvalg, Anette Holt & Ellen Jensen villige til genvalg.

Anette Holt & Ellen Jensen blev genvalgt. Mogens blev nyvalgt til bestyrelsen


Ad 11. Evt.

Brian Karlsen: Efter vi har fået skure roder der mere end før.

Leon: Der bygget nyt skur – men alle medlemmer må gribe i egen barm.

Flemming: I Hvidovre Havn er der kommet ny bestyrelse – kunne bestyrelsen arbejde for at vi fik en nøgle til slæbesteder og adgang til toilettet i Suset

Leon vil arbejde for en nøgle, og henviser til det offentlige toilet nu er gratis. Susets toiletter er forbeholdt susets gæster.

Rudolf: Synes det var flot at mange medlemmer har lagt så meget til i HBL, og særligt i forbindelse med opførelsen af det nye skur. Leon udtrykte også taknemlighed for bl.a. Rene og Brian´s arbejde i den forbindelse.

Formanden takkede dirigenten for afviklingen af generalforsamlingen - ønskede god jul og lukkede den formelle del af generalforsamlingen.


Genveje til viden om HBL