Generalforsamling 2018Referat af Generalforsamling i HBL – den 21/11 - 2018


1. Valg af dirigent.

Henning Hansen blev valgt

Henning Hansen erklærede generalforsamlingen for at være lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.


2. Formandens Beretning.

Velkommen til ordinær generalforsamling i Hvidovre Bådelaug – den 44-tyvende af slagsen

Det er kommet til bestyrelsens  kendskab at, vores mangeårige medlem Henning Gregersen er afgået ved døden , siden vores sidste generalforsamling! Lad os minde ham! Æret være hans mide!

Bestyrelsen har afholdt sine bestyrelsesmøder hvor vi har varetaget Hvidovre Bådelaugs interesser og daglige drift. På sidste generalforsamling var der spørgsmål til hvad gør bestyrelsen, når medlemmer ikke for tøjre sin både korrekt eller ikke har HBL nummer på båden….

Vi har siden sidste generalforsamling strammet op, og det betyder at har et medlem modtaget 3 skriftlige meddelelse og forholdene ikke er bragt i orden, betyder det i praksis, at vedkommende ikke får tildelt plads den efterfølgende sæson – Og jeg kan allerede nu afsløre at der er enkelte som har fået meddelelse om de ikke vil få tildelt plads i 2019.

Vi har fulgt de traditioner vi har i Hvidovre Bådelaug, som består af standerhejsning i foråret med pølser øl/vand til de fremmødte medlemmer – En sommerfest, her hygger vi med medbragt mad under teltet i gården, og til slut vores standerstrygning i efteråret og vi kunne med glæde notere os at ikke mindre en 50 personer deltog i efterårets standerstrygning, som markere at sejlsæsonen er slut for i år.

Året afsluttes med vores årlige generalforsamling

Der bliver også arrangeret Bankospil – med begrænset deltager antal, da det afvikles i klubhuset

2019 har vi været forskånet for tyveri af bådmotorer – hvilket vi kan glæde os over – og når vi nu er ved glæderne, må også den fantastiske sommer og tilhørende sejlsæson nævnes.

Vi kan også glæde os over at vi har fået 17 nye A-medlemmer i 2018

Hvidovre Bådelaug består i dag af 75 A-Medlemmer og 20 B medlemmer. Samt 13 E medlemmer.

Driften af Hvidovre Bådelaug køres som alt andet, på frivilligt arbejde, og bestyrelsen vil gerne rette en stor og varm tak til alle som på den ene eller anden måde har bidraget til driften af Hvidovre Bådelaug, kun på den måde kan vi holde kontingentet nede og samtidig give en fællesskabsfølelse, så vi alle passer på vores oase i Kystagerparken – Økonomien er sund og samarbejdet i bestyrelsen og med jer medlemmer kører godt.


Varmepumpe:


Bestyrelsen har fået tilbud på installation af varmepumpe, som vil give besparelse og bedre indeklima, der har tidligere været foretaget beregninger som viste det ikke kunne betale sig at installere en varmepumpe – Ved efterfølgende nye beregninger fandt man ud ag det havde været fejl i de først, og det betyder vi kan opnå en besparelsen på imellem DKK 5-6000 på års basis. Bestyrelsen vil på førstkommende bestyrelsesmøde drøfte installation af varmepumpe.


Slusen:

Der har i 2018 været afspærring af stigebroerne pga den tragiske ulykke med Jetski i 2017 hvor 2 amerikanske studenter mistede livet – der har været dialog imellem Politi og By & Havn, det resulterede at man meget sent på sæsonen i 2018 åbnede stigeboderne for gennemsejlands for mindre både.

Slusen har været betjent som sædvanligt af frivillige, så vi alle har haft mulighed for at komme en tur ind i Københavns Havn eller ud i Øresund.

Der arbejdes på at der kommer yderligere åbning af Slusen i løbet af 2019 – Rudolf har været HBL’s repræsentant på seneste møde, hvor der blev udtryk optimisme for 2019.


Afslutnings vis vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen or et godt og konstruktivt samarbejde og en tak til alle øvrige som har bidraget til driften i det forgangne år.


Med disse ord overgiver jeg bestyrelsen beretning for året 2018 til generalforsamlingens behandling

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretninger.

Spørgsmål:

Bjarne Olsen: Spurgte til slusen og stigbordene – om vi har været i samarbejde med de øvrige klubber om at få borgmestrene i København i tale om gennemsejling gennem stigbordene igen.

Leon: I forhold til sluselauget har der været en del rod i forhold til at skabe en klar dialog. Den sluseansvarlige smed håndklædet i ringen i løbet af sommeren, hvilket har givet en del oprydningsarbejde. Der har været forsøg på politisk dialog, men det var lidt svært efter politiet havde kommet med en indstilling. Men der er et håb om, at der ikke bliver afspærring til næste sommer. Vi følger det tæt.

Ingolf: Har været ude at sejle med Havn og By – vi kan få lige så mange gennemsejlinger som der er vagter til. Men det er svært at stille.

Leon er enig, og vil gerne opfordre så mange som muligt til at melde sig som vagter, og det er blevet lettere efter der er kommet nye cykelslidsker.


3. Det reviderede regnskab forelagt af kassereren.


Anni fremlagde regnskabet.
H V I D O V R E    B Å D E L A U G
Regnskab for perioden 01.11.2017-31.10.2018Indtægter


Kontingenter mv.152.150,00kr.Note 1

Nøgler - standere5.285,00kr.


Indtægter i alt157.435,00kr.


Udgifter:


Renter –gebyr681,48kr.

Administration16.526,09kr.Note 2

Medlems arr.12.879,86kr.Note 3

Klubhus/bro44.734,71kr.Note 4

Moms23.404,00kr.


Udgifter i alt98.226,14kr.ÅRETS RESULTAT59.208,86kr.


Beholdninger:


Bank01.11.2017192.480,56kr.31.10.2018240.202,97kr.

Bank-Giro01.11.201718.002,81kr.31.10.201829.619,26kr.

Kasse01.11.20171.928,00kr.31.10.20181.798,00kr.


I alt212.411,37kr.271.620,23kr.


Bogført beholdningsfremgang59.208,86kr.

Noter til regnskabet:


Note 1: Der er 13 E, 20 B , 75 A medlemmer der har betalt kontingent

             for året 2019- 17 nye A-medlemmer, 16 sommerpladser og

             så er der 8 som har betalt bøder.


Note 2 : Forsikringer kr.5.534,00,Frihavnsordning kr.700,00,

              Sydhavnsklubberne Kr.1.000,00,. Tlf.+ Honorar kr.4.000,00.

             

Note 3:  Der har været 6 arrangementer.


Note 4:  El kr.13.584,00. Tømning toilettank kr.4.112,00, Renovation kr.5.260,00

              2017/2018. Rep.døre i huset kr.1.162,00, Jahn`s låseservice kr.8.927,00.

              Rygeovn kr. 1.117.00, Maling hus/værksted kr. 3700,00, Solgt trækvogn

              - Kr. 1.800,00, Leje af skure - kr. 2.250.00.   


Spørgsmål:


Brian: Jans Låseservice ser meget dyrt.


Anni: Det er en regning over 1½ år – og der har været noget service.


Regnskabet blev godkendt.4. Fastsættelse af kontingent og indskud.


Uændret kontingent5. Indkomne forslag


Der var indkommet et forslag om at sætte flere vinduer i facaden på klubhuset.Leon har spurgt i kommunen om det er muligt – men vi har endnu ikke fået svar


Brian: Hvis der skal flere vinduer i – så vil varmeregningen stige.


Jann Kennsøe: Han har modtaget en tilladelse til at sætte flere vinduer i. Formanden har læst tilsagnet igennem. Det undre lidt at bestyrelsen ikke han få svar – men et medlem kan. Men grundlæggende er svaret, at vi godt må. 


Bjarne Olsen: Hvis vinduerne skal i – så skal huset forstærkes


Ingolf: Det kunne besluttes på en ekstraordinær generalforsamling.


Leon: Vi har bestilt et tømmerfirma til at give et overslag.


Henning: Vi vil ikke sende det til afstemning uden et budget.


Brian: Vil heller bruge pengene på broen og ramslag


Erik: Det er kedeligt at der ikke er flere vinduer – det er trist man ikke udnytter udsigten.


John: Synes vi skal der skal laves en afstemning om der er interesse i at arbejde videre med forslaget:


Der blev lavet en afstemning: 16 for og 14 i mod.
6. Valg af formand Leon Tilgaard. Villig til genvalg.


Valgt7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Benny Røssum og Johnny Holt. Villige til

genvalg.


Valgt8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, Rudolf Staarup og Henrik Andreasen. Villige til

genvalg.Valgt9. Valg af 1 revisor, Erik Fenger og 1 revisorsuppleant, Ingolf Christiansen. Villige

til genvalg.


Valgt


10.Valg af 1 broudvalgsformand, Rudolf Staarup og 2 broudvalgsmedlemmer,

Johnny Holt og Rene Pedersen. Alle villige til genvalg.Alle Valgt11.Valg af festudvalg.


Anette Holt villig til genvalg

Mogens Bruun villig til genvalg


Valgt.Ellen Jensen trækker sig


Annette og Arne Schults

Begge valgt


12.Evt.

Brian: Fortøjningerne er hat og briller – der sker ikke en skid.

Benny: Der sker noget – 2 er blevet udelukket plads

Brian: Det er den forkerte løsning – Brian vil gerne lave nogle fortøjninger som folk køber.

Leon: Der er aldrig blevet kontrolleret så meget som i år. Benny bruger utrolige mængder af tid på at forklare reglerne.

Brian fortøjningsanvisningerne bør laves om – fjedre bør forbydes og erstattes med kødben.

Bestyrelsen lovede at se på det i løbet af året.

Genveje til viden om HBL