Generalforsamling 2020

 

 

Referat af Generalforsamling i HBL - 2020

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelagt af kassereren.
  4. Fastsættelse af kontingent og indskud.
  5. Indkommende forslag
  6. Valg af Kasserer .
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemme
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleant
  9. Valg af Revisor og revisorsuppleant 

10.Valg af, broudvalgsmedlemmer

11.Valg af øvrige udvalg, herunder festudvalg

12.Evt.

 

1, Valg af dirigent.

Arne Schultz blev valgt til dirigent. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

 

2. Formandens beretning.

Velkommen til den 46. generalforsamling i HBL, en meget anderledes generalforsamling end tidligere år.

Det er kommet til bestyrelsens kendskab, at følgende af vores gode medlemmer er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Erling Oversø og Jørgen Jørgensen. Lad os mindes dem et øjeblik – æret være deres minde, tak!

Antallet af deltagere er stærkt reduceret. Jeg kan ikke erindre i de 26 år, jeg har været medlem, at vi har været så få – men som bekendt blev Danmark lukket ned den 11. marts pga. COVID-19.

Det har haft stor indflydelse for os alle, og vil forsat have det en tid endnu.

Bestyrelsen har ikke kunnet afholde helt så mange bestyrelsesmøder som vanligt af samme grund  - mange af vores planlagte aktiviteter har vi måttet aflyse, så som standerhejsning i foråret og standerstrygning i efteråret  samt vores julefrokost.

Til gengæld kunne vi glæde os over, at vi fik gennemført vores sommerfest, og Lone tog i sommers initiativ til en fælles sejlads til Flakfortet, som blev en rigtig hyggelig tur med højt humør og strålende sol.

Pligtarbejdet på broen har vi også kunnet gennemføre, fordi det foregår udendørs – og en gruppe af vores medlemmer har gjort en kæmpe frivillig indsat for at reparere nordbroen i år. Det skal de have en stor tak for – sydbroen står for en større reparation til foråret.

Vi har købt en ny plast affaldsbeholder til vores dagrenovation på 240 L, som kommer til at erstatte de to stativer med plast sække á 110L per stk., for at undgå rotter. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at den udelukkende er til brug for affald fra klubhuset og ikke til gamle oliedunke etc. Dem må I tage med jer hjem.

Ved efterårets pligtarbejde er der også blevet kørt affald væk, som var smidt i hjørnet af pladsen lige indenfor lågerne. Det samme gælder her - det er ikke en genbrugsplads! Har man affald, så må man tage det med hjem, det kan ikke være meningen, at vi skal brug tid og kræfter på at smide andres affald ud – dette forventer vi respekteres.

Vi har i 2020 haft fuld belægning ved broen, og fået ­­13 nye medlemmer – Vi har en god blanding af medlemmer unge som ældre, og vi skal altid tage godt imod nye medlemmer. Det er dem som en dag skal tage over, når kræfterne slipper op hos alle os andre.

Arne og René har begge gjort et flot arbejde med at administrere bådpladserne i år, og det har medvirket til, at HBL aldrig har haft en bedre økonomi i de sidste 46 år – det vil kassereren redegøre for under gennemgang af regnskabet.

Lone har hjulpet nye medlemmer med at lave fortøjninger, og vi kan se, at der er sket et markant fald i dårlige fortøjninger i år – der er indkøbt en del nyt værktøj til vedligeholdelse af broen. Vi har desværre måttet aflåse værktøjet, da det ellers forsvinder.

Vores normale beholdning af værktøj i værkstedet er desværre blevet stærkt reduceret – mange medlemmer har igennem tiden doneret værktøj til klubben, men det forsvinder lige så hurtigt. Tænker man lige skal lave en reparation på båden og glemmer at lægge værktøjet tilbage, så se efter i jeres både, om der skulle ligge noget i båden og få det tilbage til værkstedet, så vi alle kan få glæde af det.

Bestyrelsen er enig om, at vi til foråret bruger nogle midler til opsætning af videoovervågning på broerne for at prøve at forhindre tyveri – vi har været rimeligt forskånet i år, men som vi ved fra tidligere år, så kommer det i bølger!

En stor tak til alle medlemmer for at deltagelse i HBL og bevare det som et hyggeligt sted.

Slusen og slusevagterne har fungeret rigtig godt i år - tak for jeres indsats.

Jeg vil afslutte beretningen med at udtrykke en stor og varm tak til min bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde og ikke mindst for den altid gode tone på vores bestyrelsesmøder – vi kan altid tale os til rette.

 

Spørgsmål til beretningen

Ingolf spurgte til sagen om vinduerne i Klubhuset. Leon fortalte af bestyrelsen havde behandlet sagen sidste år, og havde forkastet forslaget pga. prisen. 

Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

 

3. Regnskab

Det reviderede regnskab forelagt af kassereren.Noter til regnskabet:

 

Note 1: Der er 21 E, 18 B , 89 A medlemmer der har betalt kontingent

             for året 2021- 13 nye A-medlemmer, 25 sommerpladser og

             så er der 8 som har betalt bøder.

 

Note 2 : Forsikringer kr.5.749,55,   

              Sydhavnsklubberne Kr.1000,00,. Tlf.+ Honorar kr.6.000,00.

             

Note 3:  Der har været 5 arrangementer.

 

Note 4:  El kr.7.218,66, Tømning toilettank kr.7.765,69, Renovation kr.2.480,00

              Værktøj kr.13.409,54, Stige kr.799,00, rep.bro kr. 5.000,85,

              Nøgler + rep.lås kr. 5.118,75, Støvsuger kr. 1.600,00,                        

              Vandafgift kr. 1.560,25.                        

             

Spørgsmål til regnskabet

Brian spurgte om der var kommet bøder ind.

Anni fortalte der var 8 der havde betalt bøder af 600 kr. stykket

 

Regnskabet blev godkendt


4. Fastsættelse af kontingent og indskud.

Der blev vedtaget et uændrede kontingenter

 

5. Indkommende forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

6. Valg af Formand.

Leon Tilgaard blev genvalg

 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Per Jacobsen og Johnny Holt blev genvalg

 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Lone Weiland og Henrik Andreasen blev genvalg

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Erik Fenger og Ingolf Christiansen blev genvalgt

 

10.Valg af broudvalgsformand og broudvalgsmedlemmer.

Rudolf Straarup, Johnny Holt og René Pedersen blev genvalg

 

11.Valg af øvrige udvalg herunder festudvalg,

Annette og Johnny Holt, Anette og Arne Schultz blev genvalgt til festudvalget.

 

12.Evt.

Brian påpegende af man bør rydde op efter sig på værkstedet. Det var der enighed om

Arne spurgte om det var muligt at indkøbe en markedsparasol. Anni sagde der var en på loftet, elles kan der indkøbes en

Det blev spurgt til videoovervågning på broen. Bestyrelsen fortalte, at det er blevet besluttet, at der kommer kamera der kun ser på broerne. Der vil endvidere blive taget initiativ til bedre sikring af gitterlågerne. Broudvalget overvejer forskellige løsninger

Genveje til viden om HBL