Generalforsamling 2022

Referat af Generalforsamling 2023

 


Hvidovre Bådelaug

 

Referat af ordinær generalforsamling i Hvidovre Bådelaug. Tirsdag den 29.11 2022

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
 4. Fastsættelse af kontingent og indskud
 5. Indkomne forslag: Se vedhæftede forslag fra bestyrelsen
 6. Valg af formand: Leon Tilgaard, villig til genvalg
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Per Jacobsen og Johnny Holt, villige til genvalg
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Lone Weiland og Henrik Andreasen, villige til genvalg
 9. Valg af 1 revisor: Erik Fenger og 1 revisorsuppleant: Ingolf Christiansen, villige til genvalg
 10. Valg af broudvalg

Valg af 1 broudvalgsformand: Rudolf Straarup afgår, bestyrelsen anbefaler Rene Pedersen

Valg af 2 broudvalgsmedlemmer: Johnny Holt, villig til genvalg + 1 mere

11. Valg af øvrige udvalg herunder festudvalg: Annette og Johnny Holt, Anette og Arne Schultz, villige til genvalg

12. Evt.

 

Referat

1. Valg af dirigent

                          Arne blev valgt til dirigent.

                          Arne konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2 Formandens beretning

                          Formanden aflagde beretningen for året.    

                          Tommy spurgte til småjoller ved broen om vinteren – om hvem det må bruge klubhuset.

Leon fortalte at klubhuset kan bruges til klubrelaterede aktiviteter og jollerne ved broen var en forsøgsordning – som løber 2 år. Efter de 2 år evaluerer vi, om der skal være en permanent ordning. I det tilfælde det skal være en permanent laves en vedtægtsændring.

Formandens beretning blev vedtaget.

 

3. Det reviderede regnskab blev fremglagt af kassereren

 

 

Noter til regnskabet:

 

Note 1: Der er 12 E, 12 B , 97 A medlemmer der har betalt kontingent

             for året 2023- 10 nye A-medlemmer, 12 sommerpladser og

             så er der 13 som har betalt bøder.

 

Note 2 : Forsikringer kr.5.969,21 , Best.møder kr. 2.122,00, Hjemmesiden kr.1.176,00,

              Sydhavnsklubberne Kr.1000,00,. Tlf.+ Honorar kr.6.000,00.

             

Note 3:  Der har været 5 arrangementer.

 

Note 4:  El kr.12.125,86, Tømning toilettank kr.7.704,56, Renovation kr.1.870,00

              Spooler. Kr. 19.998,75. Lev.spooler kr.1.937,50. Bænke kr.4.094,00,                                           

              Vandafgift kr. 964,41.Service Varmepumpe kr. 1.250,00, Parasol kr.2.097.00,   

              Maling huset+værksted kr.4.953,50, Bestik kr.1.639,00

 

Der blev spurgt til hvor meget broen kostede af de 70.000 til klubhus og bro.

- svaret var, at det var ca. det halve. 


4. Fastsættelse af kontingent og indskud


Bestyrelsen forslog, af kontingent skulle stiger til:

Medlemskab:  500 kr

Medlemskab med broplads: 1.000 kr.

Sommerplads: 1.150 kr

Skur: 250 kr.

Ventelistegebyr: 250 kr.

Der blev spurgt til hvorfor kontingentet skulle stige.

Bestyrelsens svarede, at vi står over for nogle større udgifter, at der er prisstigninger på materialer, og vi gerne vil have en buffer omkring ½ mio. kr. til at imødegå større skader på broen.

Det foreslåede kontingentet blev vedtaget.

 

5. Indkomne forslag:


Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægtsændring

 • 7 stk 2. Skriftlig indkaldelse til ordinær generalforsamling udsendes 1/9.

Ændres til:

 • 7 stk 2 Skriftlig indkaldelse til ordinær generalforsamling indkaldes med 30 dages varsel.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

6. Valg af formand: Leon Tilgaard, villig til genvalg

                          Genvalgt

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Per Jacobsen og Johnny Holt, villige til genvalg

                          Genvalgt

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Lone Weiland og Henrik Andreasen, villige til genvalg

                          Genvalgt

9. Valg af 1 revisor: og revisorsuppleant: Ingolf Christiansen genvalgt som revisorsuppleant. Henning Riis valgt til revisor.


10. Valg af broudvalg

Valg af 1 broudvalgsformand: Rudolf Straarup afgår, bestyrelsen anbefaler Rene Pedersen

                          Rene Pedersen valgt.

Valg af 2 broudvalgsmedlemmer: Johnny Holt, villig til genvalg + 1 mere

                          Johnny Holt genvalt og Henrik blev nyvalgt

11. Valg af øvrige udvalg herunder festudvalg: Annette og Johnny Holt, Anette og, villige til genvalg

                          Mik + Daniel villig til valg + Annette og Johnny Holt blev genvalgt.         

Arne Schultz udtræder


12. Evt.

Der blev spurgt til videoovervågning – herunder om en pris på 50.000 kr. ikke var en fair pris.

Bestyrelsen svarede, at vurderingen i bestyrelsen var, at det var dyrt i forhold til den forventede effekt.  

Der blev fra HBL opfordret til, at man ikke fristede folk over evne, med synlige benzintanke mv.

Der blev spurgte til hunde i klubhuset. Der blev svaret, at der blev stemt om det for et par år siden, og her blev det besluttet at medlemmers hunde godt måtte komme i klubhuset. Hvis det skal laves om, så skal der laves et nyt beslutningsforslag.

Der blev endvidere opfordret til man ramte askebægret.

 

Genveje til viden om HBL