Generalforsamling 2021

Referat af Generalforsamling for HBL – den 18-11-2021

37 stemmeberettigede medlemmer deltog + påhæng.

 

 1. Valg af dirigent

Henning blev valgt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt & beslutningsdygtig.

 

 1. Formandens beretning:

Velkommen til generalforsamlingen, jeg håber vi får en hyggelig aften sammen, og vi holder en god tone som vi plejer.

 

Det er kommet til bestyrelsens kendskab, og jeg vil bede forsamlingen rejse sig op, at Mogens Bruun er afgået ved døden siden vores sidste generalforsamling, Æret være hans minde

 

Vi har som bekendt været ramt af Corona, det har bevirket vi først har kunne afholde bestyrelsesmøder i april.

Vi fik i april henvendelse fra Kommunen og at stramme op overfor parkering i Kystagerparken, da de havde fået flere klager fra borgere.

Bestyrelsen besluttede at afsætte et rammebeløb på DKK 10.000,- til vedligeholdelse og køb af materialer til broen.

Vi forsætter introduktionen af nye medlemmer og anviser fortøjnings regler og alm husorden.

HBL er i akut mangel på slusevagter, og der skal gøres en ekstra indsats for at få nye til at melde sig

 

Vi har i løbet af sommeren tjekket fortøjningerne og ca. 30 både har fået påbud om at få lavet fortøjninger efter vores fortøjnings instruks

Der er afsat Kr. 10.000,- til indkøb af videoudstyr til broen, som vil blive sat op i 2022

Der er bevilliget 2 parasoller til brug ved klubhuset, som festudvalget vil indkøbe.

Standerhejsning blev klaret i ro og mag, uden den sædvanlige festivitas pga Covid

Sommerfest afholdt 19/6 med god tilslutning – vi havde en hyggelig aften

Standerstrygning blev afholdt som vanligt, men fin tilslutning

Det indskærpes af såfremt båden ikke er kommet i vandet senest 1.6.21 vil pladsen uden yderligere varsel blive udlejet til anden side, hvis der ikke er truffen en aftale med bestyrelsen – I 2021 har vi oplevet vi har ventet på enkelet medlemmer i hele sæsonen, og det er ikke rimeligt, når vi har en venteliste.

Henvendelse fra medlem angående om hvem der må benytte klubhuset og til hvad?

Bestyrelsen har besluttet at ved ønske om brug af klubhus udover almindelig medlemsaktivitet, sker dette på baggrund af en individuelle henvendelse til bestyrelsen som på baggrund af den individuelle henvendelse vurdere om det forslåede brug giver mening i forhold til, hvad der varetager bådelaugets samlede interesser bedst.

Brug af EL på broen er blevet drøftet – aftalt det er ok at bruge midlertidigt, men ikke konstant forbrug, eller drift af udstyr.

Bestyrelsen har truffet beslutning om at afhænde klubbåden da dens stand er for dårlig

Bestyrelen har truffet aftale om forsøgsordningen med vinterpladser til små joller med påhængsmotorer

Kan ligge ved de inderste pladser mod land, men max 3 på hver side af landgangsbroen.

Vi gør endnu engang opmærksom på det ikke er tilladt at låne sin bådplads ud

Der har igen i år været yder en kæmpe indsats med vedligeholdelsen af broen, det siger bestyrelsen tak for – Rene & Arne har tilsikret at fortøjningerne er strammet op – og Lone har splejset som en gal.

Generelt yder mange i hverdagen et godt job med vedligeholdes af vores fæles faciliteter.

Til sidst vil jeg blot minde om alt arbejde foregår på frivillig basis, også bestyrelsesarbejder hvor der hvert år bruges mange timer på at drive bådelauget, tænk på det inden kritik rejses og små brok i krogene opstår. – ellers dræber det lysten til arbejdet.

 

Brian:

Spurgte om man selv skulle være til stede hvis man låner klubhuset.

Der blev svaret, at der ikke en fast regel om, det afhænger af situationen.

Tommy:  Spurgte hvordan det tjener HBLs interesser at fx Grundejerforeningen Strandøre bruger klubhuset.

Der blev svaret, at det var vurderingen fra bestyrelsen, at der var sammenfald i Strandøres og HBL’s interesser, og at det var vedtaget i bestyrelsen, at det var en rimelig disposition.

Ingolf spurgte hvem der havde indvalgt bestyrelsen – og hvis der var enighed om det var sket demokratisk, så bør man respekterer bestyrelsen.

Bjarne: Fortalte at han ikke havde problemer med at huset blev lånt ud. 

 

 1. Det reviderede regnskab forelagt af kassereren

 

 

Der var ikke spørgsmål og regnskabet blev taget til efterretning.

 

 1. Fastsættelse af kontingent og indskud

Uændret

 

 1. Indkomne forslag: Se forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til vedtægt §15 blev vedtaget med 32 af 37 fremmødte.

Således bliver

 • 15 Lovændringer: 1:Forslag til ændringer af bådelaugets love kan kun stilles til bestyrelsen og senest d. 15/8 hvert år. Ændringsforslag skal være påført som punkt på dagsordenen. For vedtagelse af lovændringer kræves at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget Såfremt der på generalforsamlingen fremkommer andre forslag til vedtægtsændringer end de med indkaldelsen fremsendte forslag, drøftes disse, men kan først vedtages på en ekstraordinær generalforsamling eller på den årlige generalforsamling.

ændret til

 • 15 Lovændringer: 1:Forslag til ændringer af bådelaugets love kan kun stilles til bestyrelsen og senest 3 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag skal enten være påført som punkt på dagsordenen ved udsendelsen af dagsordenen eller separat fremsendes til medlemmerne. For vedtagelse af lovændringer kræves at mindst 2/3 de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget Såfremt der på generalforsamlingen fremkommer andre forslag til vedtægtsændringer end de med indkaldelsen fremsendte forslag, drøftes disse, men kan først vedtages på en ekstraordinær generalforsamling eller på den årlige generalforsamling.

 Forslaget blev vedtaget


Rudolf forelagde et ønske om pålægge bestyrelsen at ændre fortøjningsanvisninger så der i stedet for splejsninger anvendtes knob.

Per fortalte at bestyrelsen har diskuteret det – og ikke vurderet at det var hensigtsmæssigt.

Der var en del debat frem og tilbage. Forslaget blev nedstemt.

 

 

 1. Valg af kasserer: Anni Bjerg, villig til genvalg

Anni Bjerg blev valgt.

 

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Jakob Kjellberg, villig til genvalg, Rudolf Straarup, villig til genvalg, Anders Børsen ikke villig til genvalg.

Jakob Kjellberg og Rudolf Straarup blev genvalgt

Michael Joensen blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem

 

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Lone Weiland og Henrik Andreasen, villige til genvalg.

Genvalg til Lone Weiland og Henrik Andreasen,

 

 1. Valg af 1 revisor: Henning Hansen og 1 revisorsuppleant: Ingolf Christiansen, villige til genvalg.

Henning Hansen og Ingolf Christiansen blev genvalgt

 

10.Valg af 3 broudvalgsmedlemmer: Morten Sørensen, Ole Engholm og Lone Weiland, villige til genvalg

Morten Sørensen, Ole Engholm og Lone Weiland blev genvalgt

 

11.Valg af øvrige udvalg, herunder festudvalg: Anette & Johnny Holt og Arne & Anette Schultz, villige til genvalg

Anette & Johnny Holt og Arne & Anette Schultz blev genvalgt.

 

12.Evt.

Der blev spurgt til hvorfor der ikke blev afsat et større beløb til videoovervågning, da vurderingen var at det ville blive svært at finde noget godt inden for den afsatte beløbsrammen på 10.000 kr.

Bestyrelsen forklarede, at vi godt var klar over det næppe blev super godt – og det nok blev mest den præventive effekt af at have nogle kameraer sat op.

Ingolf anbefalede man prøvede slusevagter – det er en god oplevelse.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og rettede en tak til Anders Børsen for hans tid i bestyrelsen.

 

 

Genveje til viden om HBL