Generalforsamling2015

Referat af generalforsamling i Hvidovre Bådelaug. Onsdag den 25. november 2015, kl. 19:00

 

1.Valg af dirigent

Henning Hansen blev foreslået af bestyrelsen, og valgt til dirigent af generalforsamlingen. Henning Hansen erklærende generalforsamlingen for lovligt indkaldt.


2.Formandens beretning

Leon berettende om årets gang. Overordnet set har det været et stille år, med relativt få tyveriet, og bestyrelsen udtrykte stor glæde at så mange deltager i den daglige drift. Af større investeringer er der anskaffet en ny trækvogn som erstatning af de der blev stjålet, ligesom ramslaget er repareret og der er kommet ny motor mv.  Låsene på broen er efterset– husk kun at bruge låselåse med grafit – det kostede sidst 1.600 kr. at efterse en lås sidst pga. forkert smøring.

Efter en række medlemmer henvendte sig med ønske om at få ryddet op på grunden, blev der spurgte om der kunne bygges nogle små redskabsskure. Bestyrelsen synes ideen var god, men det skulle være HBLs skure. HBL bevilliget knap 12.000 kr. til materialer – og de aktive folk der har bygget de 12 redskabsskure fik ret til at komme først på venteliste. Andre medlemmer kan blive skrevet op til dem efterhånden som de bliver ledige – lejen er sat til 150 kr. om året.


HBL har gennemført de sædvanlige aktiviteter med flot tilslutning, herunder julefrokost, Standerhejsning, sommerfest og standerstrygning


Der er stadigvæk problemer med alarmen –pas på med de falske alarmer – så det ikke bliver ulven kommer.


Der er kommet en del nye medlemmer, som der er blevet taget rigtigt pænt imod– Tak for det!


Som i andre havne i Danmark pt. udfordringer med at udleje bådpladser, derfor har vi haft en del tomme pladser – derfor er der stillet vedtægtsforslag om at gøre det lidt lettere at udleje pladserne. Dette er afklaret med kommunen.


Slusevagterne er blevet afholdt som aftalt. Der er julefrokost for de der har deltaget i vagterne. Julefrokosten for slusevagterne er den 23/1 kl 13 i mellemfortet.  Den 2/4 kl 11 er der sluseinstruktion i slusehuset.


Hust at alle udvalg varetager medlemmernes interesser – husk også det er frivilligt og ulønnet. Vi synes der er god opbakning og det må gerne fortsætte.

Tak til alle de der har deltaget, og bestyrelsen takker for det fine initiativ til Jule banko som Mogens. Det er rigtig dejligt at der er aktivitet i klubhuset også i vinterhalvåret.


Spørgsmål til beretningen:

Inger Søndeergård problematisere det med skure – hus synes det har for meget karakter at private skure.

Svar fra bestyrelsen: Det står på hjemmesiden, herunder prisen for at leje. Men man mente det var rimeligt, at de der havde deltaget i opførelsen, havde haft førsteret til at leje skuerene.


Hardy mente det skulle være gratis.

Inger Søndergård spurgte hvilke aktiviteter der var for at tiltrække nye medlemmer.

Bestyrelsen svarede, at der normalt havde været en venteliste – men det er et generelt problem i mange bådehavne i hele landet. Bestyrelsen fortalte, at der er snakket om opslag på skolerne og i Hvidovre Avis.


Beretningen blev herefter godkendt


3.Revideret regnskab forlægges af kasseren.

Anni gennemgik regnskabet som blev omdelt (og kan findes under referatet) .. Der var et overskud på knap  9000 – men fik 6 000 tilbage i el.

Ingolf spurgte om vi fik nogen renter.  Anni svarede, at det var der ikke mange der fik de her år.


Regnskabet blev godkendt.


4.Fastsættelse af indskud og kontingent

Uændret.

Der var stor opbakning til dette.


5.Indkommende forslag 

Bestyrelsen havde foreslået,  følgende:


Ændring af §5 stk. 7 –fortøjninger


§5 stk 7. Medlemmer der skriftligt har modtaget påtale i forhold til overtrædelse af Bådelaugets vedtægter og som ikke efterfølgende har fået godkendt fortøjningerne af bestyrelsen i den foregående sæson, skal fremvise  reglementerede korrekte fortøjninger før bøjeplads kan tildeles.

Forslås erstattet af ny

§5 stk 7. Medlemmer der skriftligt har modtaget 3 påtaler i forhold til overtrædelse af Bådelaugets vedtægter §5.6 i løbet af en sæson, kan ikke tildeles bøjeplads i den efterfølgende sæson.


Ny § 17 Elektronisk kommunikation

1. HBL anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med medlemmerne.

 

2. Indkaldelse til pligtarbejde, generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk.

 

3. Det er medlemmernes ansvar at oplyse en korrekt og opdateret e-mail adresse. Bestyrelsen kan efter konkret ansøgning vælge at dispensere for kravet om brugen af elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post


§15 Lovændringer:

Ny stk. 1:Forslag til ændringer af bådelaugets love kan kun stilles til bestyrelsen og senest d. 15/8 hvert år. Ændringsforslag skal være påført som punkt på dagsordenen. For vedtagelse af lovændringer kræves at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der på


Alle forslagene blev vedtaget, med den præcisering at:

2. Indkaldelse til pligtarbejde, generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling; og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk VED BRUG AF E-MAIL.


6. Valg af Kasserer

Anni Bjerg blev genvalgt.


7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Jakob Kjellberg , Palle Jørgensen, Rene Pedersen  og  Johnny Holt blev valgt.


8. Valg af bestyrelsessuppleant

Henrik Andreasen blev valgt.


9. Valg af Revisor

Henning Hansen blev valgt, og Ingolf Christiansen blev valgt som suppleant.

10. Valg af 3 broudvalgsmedlemmer udvalgsmedlemmer

Anders Børsen, Hung Nugyen og Rene Pedersen blev valgt.


11.Valg af øvrige udvalg

Ellen Jensen, Bruno Zeidler, Ulla Zeidler, Mogens Brun blev valgt.

Annie Berg og Birger Jelsborg hjælper ved mangel på folk


Evt. intet under evt.Referent :   Jakob Kjellberg                                                                       Bilag 1. Regnskab


H V I D O V R E    B Å D E L A U G
Regnskab for perioden 01.11.2014-31.10.2015Indtægter


Kontingenter mv.113.400,00kr.Note 1


Indtægter i alt113.400,00kr.


Udgifter:


Nøgler - standere440,00kr.

Renter -gebyr680,80kr.

Administration24.247,36kr.Note 2

Medlems arr.16.711,39kr.Note 3

Klubhus/bro46.373,05kr.Note 4

Moms15.056,00kr.


Udgifter i alt103.508,60kr.ÅRETS RESULTAT9.891,40kr.


Beholdninger:


Bank01.11.2014103.721,50kr.31.10.2015117.766,43kr.

Bank-Giro01.11.201455.251,10kr.31.10.201550.539,57kr.

Kasse01.11.20143.322,50kr.31.10.20153.880,50kr.


I alt162.295,10kr.172.186,50kr.


Bogført beholdningsfremgang9.891,40kr.

 


Noter til regnskabet:


Note 1: Der er 13 E, 15 B , 80 A medlemmer der har betalt kontingent

             for året 2016- 8 nye A-medlemmer, 11 sommerpladser og

             så er der 8 som har betalt bøder.


Note 2 : Forsikringer kr.5.281,00. Gavekort Hung (Ramslag)kr.2.500,00.

              Sydhavnsklubberne Kr.1.100,00,Porto kr, 637,00. Tlf.+ Honorar kr.3.000,00.

              Renovation kr. 3.040,00.


Note 3:  Der har været 5 arrangementer.


Note 4:  El kr.6.415,00, Tømning toilettank kr.6.866,00, Skure kr. 11.755,00,

              Ramslag kr.3.919,00. Fladvogn incl.transport kr. 3.050,00.Genveje til viden om HBL