Feb 2020

HBL Bestyrelsesmøde 3. februar 2020 

Deltagere: Leon Tilgaard, Lone Weiland, Johnny Holt, Per Jacobsen, Anders Børsen, Anni Bjerg, Rudolf Straarup.

Afbud: Jakob Kjellberg, Henrik Andreassen.

Øvrige deltagere: Hung, Anette Schultz, Arne Schultz, Annette Holt.

Referent: Rudolf Straarup.


Leon bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen - Lone Wieland  og Per Jacobsen.


1. Konstituering af bestyrelsen

 • Leon Tilgaard fortsætter som formand valgt af generalforsamlingen.
 • Det blev besluttet, at man ikke ville udpege en næstformand.
 • Jakob fortsætter som sekretær for bestyrelsen.
 • Anni fortsætter som kasserer.


2. Gensidig information

Leon informerede om følgende.

 • Havnen har oplyst, at der sker en mindre teknisk ændring i forbindelse med betjeningen af slusen, som skulle reducere fejlfunktioner. Der arrangeres sluseinstruktion i marts.
 • Havnen oplyste tillige, at det overvejes at åbne en gennemsejling mere ved stigbordene.
 • Sluselauget vil forsøge at få udvidet åbningstiden i slusen.
 • Der kommer en nyordning af Frihavnsordningen - FH. Nærmere information kommer senere.
 • En borger fra anden kommune har spurgt om muligheden for at få bådplads. Reglen er, at der kan tildeles sommerplads til borgere fra andre kommuner, hvis der er ledige pladser. 

 

3. Mærkedage

 • Pladstildeling: 14. og 15. marts kl. 9 til 13. Samt 17. marts kl. 16 til 18.
 • Pligtarbejde: 14. og 15. samt 21. og 22. marts. Hold indkaldes senere.
 • Standerhejsning: Lørdag den 4. april kl. 14.
 • Sommerfest: Lørdag den 20. juni kl. 17.
 • Fælles sejlads: Søndag den 30. august kl. 10. Der tages bestik af vejret, og            der kommer opslag i klubben.
 • Standerstrygning: Lørdag den 7. november kl. 14.
 • Best. julefrokost: Lørdag den 5. december kl. 14.


4. Opdateret medlemsliste

Anni laver liste.


5. Økonomi

Klubben har en finansiel formue på 285.000 kr. Hertil kommer ejendomme, bådebro og løsører.


6. Broudvalget

Bådbroens tilstand blev diskuteret. Der er fremover behov for en større indsats end normalt de senere år. Derfor sammensættes der et hold af kompetente håndværkere, der i forbindelse med pligtarbejdet kan gennemføre en række forbedringsarbejder. Vurderingen er, at broen med den rette vedligeholdelse og udskiftning af enkeltdele kan holde mange år endnu.


7. Eventuelt

Man drøftede et ønske fra vinterfiskere, om at jollepladserne ved tværbroen kan anvendes om vinteren, så fiskerne ikke skal vade ud til bådene. Gennemførelse af forslaget kræver vedtægtsændring, og bestyrelsen vil overveje, om man skal foreslå dette.
Genveje til viden om HBL