Feb2022

Referat ordinært bestyrelsesmøde Hvidovre Bådelaug mandag 7. februar 2022, Kl. 19:00Møde deltagere: Anni Bjerg, Per Jacobsen ,Rudolf Staarup, Lone Weiland,Leon Tilgaard
Afbud: Johnny Holt – Jakob Kjellberg


Gæster: Anette & Arne Schultz, Rene Pedersen


Dagsorden:
1- Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægterne.


Bestyrelsen konstituerede sig med næstformand Per Jacobsen


2 - Fastsættelse af datoer for arrangementer, stander hejsning/strygning, sommerfest, afriggertur.
Følgende datoer blev vedtaget:
19 & 20. 3.22 Pligtarbejde
22.3.22 Kl. 16.00 – 18:00 Indskrivning
26.3.22 Kl. 09:00 – 12:00 Indskrivning
09.4.22 Kl. 14:00 Standerhejsning
18.6.22 Kl. 17:00 Sommerfest
10.9.22 Kl. 10:00 Afriggertur
05.11.22 Kl. 14:00 Standerstrygning


3 - Broudvalget/Pligtarbejde
Ved det kommende pligtarbejde prioriteres udskiftning af 10 pæle, Krys på broen eftergås og udskifter ved
behov, slidte brædder på broen udskiftes, hvide kantlister males – Klubhuset males i løbet af foråret.
Klubbåden afhændes. Motor til rammeslag serviceres. Indkøb af videoovervågning samt opsætning.


4- Evaluering af generalforsamlingen
General forsamlingen blev afviklet i nogen lund god ro og orden og referatet er godkendt af dirigenten og bliver
lagt ud på hjemmesiden snarest.
Bestyrelsen udfærdiger forslag til vedtagelse på generalforsamling om brug af Klubhuset – Rudolf udfærdiger
oplæg til drøftelse i bestyrelsen.


5 - Økonomi v/Anni Bjerg
Anni oplyste af kassebeholdningen pr 14.02.22 er DKK 414.218,50
Formanden oplyste at vi har indkøbt Frihavnsmærker, som forventes leveret ultimo februar 2022.


6 - Slusevagter/Sluseinstruktion
29.1.22 Blev der afhold slusefrokost i Jagten værter var Sluselaugset bestyrelse.
Vi har igen i år 2 ugers slusevagter og mangler forsat nye slusevagter – Sluseinstruktion afholdes 19.3.22, Kl.
10:00 i Slusehuset i Sydhavnen.
Sluselaugets bestyrelse undersøger p.t. om det kan lade sig gøre, at etabler åbning 1 time midt på dage i
weekenderne i 6,7,8 måneder, men det afhænger af om det er muligt at få besat vagterne


7 - Venteliste / Bådpladser
Arne & Rene redegjorde for status på bådpladser, og vi har igen i 2022, stort set fuldt hus


8 - Evt.
Sluselaugetsbestyrelse arbejder på et arrangement med Tryg Fonden – ”Sejl sikkert” som forventes afhold april
22 i Sydhavnen, nærmere information og tilmelding kommer på hjemmesiden


Det undersøges om vi kan få en hjertestarter via Tryg Fonden eller HBL selv skal købe en – Jakob Kjellberg
undersøger pris/mulighed.


Formanden er blevet næstformand i Sluselaugset- Sydhavnsklubbernes bestyrelse.
Referent: Formand Leon Tilgaar

Genveje til viden om HBL