Generalforsamling 2019

 

 

Referat af Generalforsamling i HBL - 2019

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelagt af kassereren.
  4. Fastsættelse af kontingent og indskud.
  5. Indkommende forslag
  6. Valg af Kasserer Anni Bjerg, villig til genvalg.
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, Jakob Kjellberg,Anders Børsen, Palle

Jørgensen + 1 medlem for 1-år som erstatning for Benny Røssum

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleant, Rudolf Straarup, Henrik Andreasen villig til

genvalg.

  1. Valg af 1 Revisor Henning Hansen og 1 revisorsuppleant Ingolf Christiansen

villig til genvalg.

10.Valg af, 3 broudvalgsmedlemmer Hung Nguyen, Morten P, Palle Jørgensen

villig til genvalg

11.Valg af øvrige udvalg, herunder festudvalg, Mogens Bruun, Anette Holt/Johnny

Holt, Arne & Anette Schultz villig til genvalg

12.Evt.

 

 

1. Valg af dirigent.

Henning Hansen blev valgt som dirigent. Henning erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2. Formandens beretning.

 

Afdøde mellemmer i 2019: Morten Klein, Palle Juul,  Hardt Marquard, Steen Harly Pedersen – blev æret..

Bestyrelsen har arbejde videre med et forsalg om flere vinduer i klubhuset, der er blevet indhentet tilbud på DKK 45.000,- excl. Malerarbejde – Bestyrelsen indstiller at forslaget forkastes underhensyn tagen til økonomien.

Klubhuset har siden sidste generalforsamling fået monteret varmepumpe i Klubhuset, som nu udgør den eneste varmkilde.

Der har været god opbakning fra medlemmerne til vore traditionelle arrangementer så som: standerhejsning, sommerfest samt standerstrygning og nu generalforsamling. Bestyrelsen arbejde på, at vi som for år tilbage, også bliver en fælles sommertur hvor vi sammen sejler ud fra HBL for at indtage en frokost i en af nabohavnene, som vi har haft tidligere, men det kræver medlemmernes opbakning.

I sommeren 2019 meddelte næstformand Benny Røssum, at han ønskede at udtræde af bestyrelses arbejdet – Det var vi naturligvis kede af, og bestyrelsen takkede Benny for hans stor arbejde for HBL igennem årene.

Der har igen i år været gjort en stor indsats fra Arne Schultz & Rene Pedersen’s side for at tilse fortøjninger og HBL nummer på bådene, og det har haft en god effekt.

Nordbroen har to gange har været knækket og måtte repareres, der ses på en forbedring af nordbroen ved forårets pligtarbejde, samt en nøje gennemgang af hele broanlægget, som efterhånden er meget slidt efter 45 år – Broudvalget arbejder på sagen.

Der har desværre været tyverier også i 2019, dog i meget mindre målestok end tidligere år, men det er selvfølgeligt meget irriterende for de medlemmer som det går ud over, og skaber utryghed for os andre. Primært er de gået efter løse brændstoftanke denne gang.

Bestyrelsen arbejder for jeres interesser, så brug os – vi forsøget at kommunikere nyheder ud på vores hjemmeside www.hvidovre baadelaug.dk og vi har også et medlem som i sommeren oprettede en lukket FB gruppe for HBL medlemmer, denne FB sider er ikke en del af bestyrelsesarbejdes, men køres på mere privat initiativ, hvor der kan kommunikeres medlemmerne imellem løst og fast.

Der vil til marts 2020 blive indkaldt til et møde med de sluseansvarlige fra alle medlems klubber for at drøfte slusens drift i 2020 – der vil også i april blive afhold sluseinstruktions kursus, for slusevagterne

Slusevagterne har gjort et flot arbejde i år, for at sikre os alle mulighed for at sejle ind i Københavns Havn, og der har gjort en ekstra indsat i år, da en af de andre klubber i sluselauget pludselig meldte sig ud – Vi har brug for flere og yngre slusevagter, så nye medlemmer opfordres til at melde sig som slusevat det drejer sig som et par timeres arbejde i løbet af en uge på hverdag og weekender – arbejdet belønnes med en årlig Slusefrokost, som afholdes 25. januar 2020 i Toldanden, Hvidovre Havn Kl. 13:00 for dem som har været aktive i 2019.

Optagning af både i Hvidovre Havn, har i efteråret vakt en del usikkerhed, for de medlemmer som får tager deres både op i havnen, skulle de pludseligt til at betale mere end tidligere.  Hvidovre Kommune står nu for opkrævning af landplads og optagning. Usikkerheden skyldes ikke nye takster, men af de der har overtaget opgaven ikke var sat tilstrækkeligt ind i opgaven.

Kommunalbestyrelse fastersætter hvert år i forbindelse med budgetbehandling priser for Kommunens forskellige aktiviteter her i blandt Hvidovre Havn, her er det besluttet at en landplads består af pris for landplads og søsætning, derudover skal der betales DKK 800,- for optagning om efteråret.

Hvis der er medlemmer der har ideer til hvordan vi kan udvikle HBL er i meget velkomne med forslag, så kan vi nedsætte en arbejdsgruppe.

Formanden takkede ALLE som har bidraget til at arbejdet for HBL i det forgange år.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

 

 

 3. Det reviderede regnskab forelagt af kassereren.

 

Anni fremlagde regnskab

 

 

 

Noter til regnskabet:

Note 1: Der er 18 E, 20 B , 83 A medlemmer der har betalt kontingent

             for året 2020- 10 nye A-medlemmer, 17 sommerpladser og

             så er der 14 som har betalt bøder.

Note 2 : Forsikringer kr.5.644,39,Frihavnsordning kr.700,00, Partytelt kr.3.916,00,

              Sydhavnsklubberne Kr.800,00,. Tlf.+ Honorar kr.3.000,00.            

Note 3:  Der har været 6 arrangementer.

Note 4:  El kr.14.214,51. Tømning toilettank kr.10.079,38, Renovation kr.2.100,00

              Varmepumpe kr.14.400,00, Afdækning Varmepumpe kr.1.539,00.

              Nøgler + rep.lås kr. 5.028,75, Standere kr.2.465,00.Tårn + pumpe kr.6.341,80.                       

              Vandafgift kr. 1.642,72.

 

 

Regnskaber blev taget til efterretning.

 

4. Fastsættelse af kontingent og indskud.

 

Kontingent og indskud er i uændret.

 

5. Indkommende forslag

 

Tommy: Havde fremsendt et forslag om total forbud mod hunde i klubhus og værksted. Tommy uddybede at der er flere der kommer til kaffe med hunde – og nogle gange kommer der mange hunde med.

 

Anders: Synes der ikke er store problemer med medlemmernes hunde førhen. Men det har været gæster med hunde, men problemet er løst ved at de ikke må komme til kaffe mere.

 

Ingolf: Rent praktisk er han ligeglad med hunde må kommer indenfor – men han synes at beskidt tøj er et større problem

 

Per: Hvis man er ansvarlig med sine hunde, så synes han ikke der er et stort problem.

 

Rudolf: Det er fremmede hunde der er problemet, vi skal holde fast i at det er pt. løst.

Rudolf henstiller man afviser forslaget,

 

Tommy: Henstillede til at man udlod at bruge viskestykke og håndklæder til at tørre hunde

 

Forslaget kom ti lafstemning og faldt: 5 for – 8 imod

 

Bestyrelsen blev opfordret til at lave regler på området

 

6. Valg af Kasserer Anni Bjerg, villig til genvalg.

 

Genvalgt

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, Jakob Kjellberg, Anders Børsen

Genvalgt.

 

Per Jacobsen blev valgt for 1 år.

Rudolf blev valgt for 2 år. 

 

Bestyrelsens forlag om reduceret antal bestyrelsesmedlemmer i 2020 blev trukket, da der det var betinget af at der ikke var personer der meldte sig til bestyrelsen.

 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleant, ’

 

Henrik Andreasen genvalg.

Lone Weiland blev nyvalgt

 

9. Valg af 1 Revisor Henning Hansen og 1 revisorsuppleant Ingolf Christiansen

villig til genvalg.

 

Genvalgt

 

10.Valg af, 3 broudvalgsmedlemmer Hung Nguyen, Morten P,

villig til genvalg

Lone Weiland blev nyvalgt

 

Alle valgt

 

11.Valg af øvrige udvalg, herunder festudvalg, Mogens Bruun, Anette Holt/Johnny

Holt, Arne & Anette Schultz villig til genvalg

 

 

Alle genvalgt

 

12.Evt.

Birger: Opfordre alle til ikke at lade benzindunke stå frit fremme.

Jan Andersen: Fortalte, at inde låsning af tanke giver risiko for indbrud.

 

Tommy: Opfordrede til man ikke slagtede fisk ved broen og brohovederne.

 

 

 

Genveje til viden om HBL